Aspectes bàsics

Dins un marc democràtic, amb un talant participatiu i un clima propici on tot l'alumnat pugui desenvolupar les seves capacitats i personalitat, es fomentarà:

 • La responsabilitat i l'autonomia. La instrucció es considerarà un medi per aconseguir una formació integral.

Es potenciarà:

 • L'educació en els valors: respecte, amistat, solidaritat, sinceritat, tolerància.
 • La capacitat creativa, de participació i l'esperit constructiu.

Es procurarà:

 • Atenció individualitzada psicopedagògica i d'orientació educativa, segons nivells i necessitats.

Es valorarà:

 • L'esforç i el progrés personal, fomentant l'autoestima i el respecte als altres i a les diferències.
 • La participació i l'esforç de tots els sectors de la comunitat educativa envers el projecte comú.

S'utilitzarà:

 • Una metodologia preferenment activa, lligada amb l'entorn social, econòmic i cultural o de col·laboració.

Aspectes lingüístics

El Projecte Lingüístic del Centre (PLC) recull el tractament de les llengües catalana, castellana i anglesa al llarg de les etapes d'Educació Infantil i Primària.

El curs 96-97 s'inicià el procés d'immersió lingüística del català com a llengua d'aprenentatge.

És objectiu del centre que tot l'alumnat assoleix competència lingüística en català i castellà.

La llengua vehicular del centre és el català.

Aspectes relacionals i de convivència

L'escola està oberta a l'entorn i a la participació i col·laboració amb les entitats i organismes que té més a prop:

 • L'APA del centre col·labora d'una manera estreta i eficaç amb l'escola en tot el que és de la seva competència i/o és sol·licitada. Té representació directa en el Consell escolar.
  Amb el vist i plau del Consell Escolar organitza i s'ocupa de les activitats extraescolars d'horabaixa així com també de l'escola d'estiu.
  Col·labora en la gestió del menjador escolar.
 • L'EOEP (Equip d'Orientació d'Educació Primària) de la Conselleria acudeix al centre un cop per setmana per fer el seguiment de l'alumnat amb n.e.e (necessitats educatives especials), i també per problemàtiques de tipus social i/o de conducta.
 • Els Serveis Socials de la barriada: NORD-2. A més d'atendre i fer el següiment de casos puntuals, duu a terme a l'escola un programa adreçat a l'alumnat amb dificultats econòmiques i/o socials.
 • El grup de Joventut IDENTE també realitza en horari extraescolar activitats de temps lliure.
 • Les Associacions de Veïns de Son Oliva i Son Costa.
 • Els clubs esportius i d'esplai de la barriada.
 • Les entitats i/o organismes amb els quals d'una manera ocasional o puntual hi pugui haver punts d'interés comú.

Els aspectes de convivència en el centre tenen una importància rellevant, donada la necessitat d'un clima adequat per dur endavant la tasca que tenim encomanada. La comissió de convivència és l'encarregada de dinamitzar, supervisar, preveure i cercar remeis per tal de garantir aquest bon clima i el reglament d'organització i funcionament n'és una de les seves eines.

PGA

En el següent enllaç podeu descarregar la PGA del centre

PGA

Projecte de direcció

En el següent enllaç podeu descarregar el projecte de direcció del centre

PLC

En el següent enllaç podeu descarregar el projecte lingüístic del centre

PLC